Ο Δήμος Άργους- Μυκηνών εντάχθηκε στον άξονα προτεραιότητας 2

Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών εντάχθηκε, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 240.3.1./2022-01/06/2022 απόφαση του Πράσινου Ταμείου, στον άξονα προτεραιότητας 2 « Αστική αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022» της πρόσκλησης της δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Με την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων και των μελετών των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων και των δημοσίων κτιρίων ή των κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών μέσω του «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας ( Σ.Α.Π.) » θα προσδιορίζονται μεταξύ άλλων, οι απαιτήσεις και τα κριτήρια για:

• προσβάσιμα πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, πλατείες, χώροι πρασίνου/άλση (πρόβλεψη ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και όδευσης τυφλών χωρίς εμπόδια, φυσικά ή τεχνητά)
• προσβάσιμες διαβάσεις (πρόβλεψη ραμπών και τρόποι ορθής κατασκευής αυτών, καθώς και πρόβλεψη σήμανσης)
• προσβάσιμους χώρους πρασίνου/άλση (πρόβλεψη προσβάσιμων χώρων υγιεινής και κτιριακών υποδομών)
• προσβάσιμους χώρους στάθμευσης (πρόβλεψη ειδικών θέσεων για οχήματα ατόμων με αναπηρία, ραμπών και σήμανσης)
• προσβάσιμα κτίρια (είσοδοι κτιρίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις).