Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών

Την 1 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και από ώρα 15:00 έως 16:00 θα πραγματοποιηθεί τακτικήσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών, η οποία θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, με τα παρακάτω θέματα:
1. Περί εγκρίσεως της Δ΄ 2021 τριμηνιαίας έκθεσης απολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.2. Επί του από 24-2-2022 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Μείωση ενοικίου περιπτέρου» -εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.3. Αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου: «Κατασκευή Μονάδας Μηχανικής Διαλογής στα Πλαίσια Προσωρινής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.4. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α)Μουσικό Σχολείο Αργολίδας, β)Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου – 2οέργο, γ)Διαμόρφωση – Συντήρηση υφιστάμενων κτιρίων Μουσικού Σχολείου Αργολίδας και δ)Οδοποιία Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.5. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Οδοποιία Κοινότητας Αγίου Νικολάου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.6. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου Άργους – Μυκηνών» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.7. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Μυκηνών» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.8. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.9. Εργασίες σε ρυμοτομούμενα (σχετ. η υπ’ αριθ. 6/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) – εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.10. Περί ορισμού ενός εκπροσώπου του Δήμου Άργους – Μυκηνών, ως μέλους, σε επιτροπή του Αγροτικού Κτηνιατρείου Άργους για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων δικαιοδοσίας του Δήμου που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.11. Περί αντικαταστάσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Άργους – Μυκηνών» με το διακριτικό τίτλο: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης» – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.12. Περί αντικαταστάσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος και13. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες – εισηγητής ο κ. Χ. Ζέρβας.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΚων/νος Μπέγκος